แจก แฟ้มสะสมงาน + แผ่นพับ

ดาวน์โหลด  แผ่นพับ

ดาวน์โหลด  แฟ้มสะสมผลงาน

 

ขอบพระคุณแนวทางจากครู อาจารย์หลายท่านที่ได้เผยแพร่และผมทำหน้าที่เผยแพร่อีก ๑ ช่องทางครับ

 

 

 

 

loading…