เผาตอซังข้าวเท่ากับเผาเงินในกระเป๋า

เผาตอซังข้าวเท่ากับเผาเงินในกระเป๋า

ภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรประเภทนาข้าว สิ่งที่เกษตรกรเตรียมการต่อไป ก็คือการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกพืชชนิดอื่น นอกจากการเตรียมเมล็ดพันธุ์ เตรียมน้้า เตรียมดิน การก้าจัดวัชพืชและการก้าจัดตอซังข้าวที่จะกระทบต่อการปลูกพืชในรอบถัดไปคงมีวิธีอยู่ 2-3 วิธี นอกจากการใช้สารเคมีแล้ว การไถกลบ การเผา ก็เป็นวิธีที่สามารถกระท้าได้ แต่เพื่อความรวดเร็วเกษตรกรมักใช้วิธีการเผา ผลกระทบที่ตามมาในระยะยาวเกษตรกรไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น

อ่านต่อ