การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน 1    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ข้อ 1. ให้แยกส่วนประกอบของสมาร์ตโฟน ให้มีส่วนประกอบย่อยมากที่สุดที่จะสามารถทำได้

ข้อ 2. จงเขียนขั้นตอนการประกอบจักรยาน