ภาษา HTML เบื้องต้น

Upload files

คำอธิบาย ให้นักเรียนพิมพ์ code HTML  ในโปรแกรม Notepad และบันทึกชื่อไฟล์เป็น .html  อัพโหดไฟล์ส่งครูภายในคาบเรียน

 

ส่งงาน