ระบบทางเทคโนโลยี

เอกสาร

 

คำถาม

ข้อ 1   ระบบแบบเปิด  (Open – Loop System)   มีลักษณะเด่นอย่างไร

ข้อ 2 ระบบแบบปิด  (Close – Loop System)   มีลักษณะเด่นอย่างไร

ข้อ 3  จากภาพ   ภาพใดคือระบบเปิด ภาพใดคือระบบปิด