แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระกรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการอ่านอย่างครบถ้วน ตรงตัวชี้วัดของรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดประสงค์สำคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่าน และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสามารถศึกษาทบทวนด้วยตนเองแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีทั้งหมดจำนวน 6 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ 1 เรื่อง Sign and Notice

เล่มที่ 2 เรื่อง Reading News

เล่มที่ 3 เรื่อง Reading Labels

เล่มที่ 4 เรื่อง Reading Graphs

เล่มที่ 5 เรื่อง Reading Advertisement

เล่มที่ 6 เรื่อง Reading Story

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ       การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

                                                              ขนิษฐา  ปานผา

เอกสารเผยแพร่