งาน infographic ชิ้นที่ 5

Upload files

//—ตัวอย่าง—//

คำชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้น ข้อมูลเมนูอาหาร และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำ infographic
เพื่อนำเสนอ  โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากตัวอย่าง..