infographic งาน 4 สมาชิกในหอนอน

Upload files

คำชี้แจง  ให้นักเรียนนำเครื่องมือที่เตรียมให้และสืบค้นเพิ่มเติมใน internet เพื่อมาสร้างชิ้นงาน

เรื่อง สมาชิกในหอนอน  ในรูปแบบ Infographic  บนโปรแกรม Microsoft Powerpoint

 

ตัวอย่างชิ้นงาน

 

 

 

สื่อที่เตรียมให้