จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม google sketchup

      2.  เข้าใจและมีทักษะการใช้โปรแกรม google sketchup

      3.  เข้าใจและมีทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ สร้างงานการออกแบบชิ้นงาน

      4.  สร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนดได้

      5.  ออกแบบประยุกต์ใช้งานและสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ได้