เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

 

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศ
    1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ
    1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
    1.3 ประเภทของระบบสารสนเทศ
    1.4 ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงาน และการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
    2.1 การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
    2.2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
    2.3 หลักการเลือกคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
    3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    3.2 ซอฟต์แวร์ระบบ
    3.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
    3.4 การจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อมาใช้งาน
แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    4.1 ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    4.2 สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล
    4.3 อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    4.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    4.5 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน