แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และวิทยฐานะใหม่ (พ.ศ. 2560-2579)

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และวิทยฐานะใหม่

(พ.ศ. 2560-2579)

ขอบพระคุณข้อมูล http://www.birdkm.com/education/20yearnationaleducationplan