สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง….

สอบครูผู้ช่วย สอบอะไรบ้าง….

 ภาค ก.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

  1. (รวม 150 คะแนน)   แบ่งเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

  1. ความรอบรู้   (50  คะแนน)

1.1 แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

1.2 แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

1.4 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ(พระราชบัญญัติ)

          – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          – แนวข้อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

          – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

1.5  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย

  1. ความสามารถทั่วไป(50  คะแนน)

2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข  สรุปเหตุผล  เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ

2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความการสรุปความ  การตีความ  การขยายความ  การเรียงข้อความ  การสะกดคำ  การแต่งประโยค  และคำศัพท์

2.3  ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ(50  คะแนน)

– แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

– แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

– แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

– แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

– แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

 +++++++++++++++++++++++++++++++

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(150 คะแนน)

2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน)

– แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

– แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

– แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

– แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

– แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน

– แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

– แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

– แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

2.2  การศึกษา ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (75  คะแนน)

ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (รวม 50 คะแนน)

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต  ตามองค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์  อ้างอิงตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (10 คะแนน)

พิจารณาจาก  การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

3.2  การประกอบคุณความดี (10 คะแนน)

พิจารณาจาก  ประสบการณ์การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม

3.3 บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 

พิจารณาจาก  การแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  ท่วงทีวาจา  การสื่อสาร

3.4  เจตคติและอุดมการณ์  (10 คะแนน)

พิจารณาจาก เจตคติ  อุดมการณ์  ที่มีต่อวิชาชีพครู

3.5  การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)

พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลักคิด  และวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกและสามารถอธิบายและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น  ให้เป็นที่ยอมรับได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/teacherTest2017/

 

ข่าวสาร”ครูผู้ช่วย” กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID “@krucharnwit” ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ “@” ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ  https://line.me/R/ti/p/%40krucharnwit

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่…..

ขอบคุณภาพประกอบ kruprem.com